Untitled Document
Informacija apie projektą 'Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje (Sasnavoje, Igliaukoje, Liudvinave)'

2011 m. spalio 13 d. pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje (Sasnavoje, Igliaukoje, Liudvinave)“ projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-087, finansavimo ir administravimo sutartis, kurią pasirašė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Sūduvos vandenys".

Projekto apimtis

Šio projekto apimtyje bus vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Marijampolės rajono gyvenvietėse: Sasnavoje, Igliaukoje ir Liudvinave. Iki 2014 m. vidurio planuojama nutiesti

4 km vandentiekio tinklų, pakloti  6,9 km nuotekų tinklų ir gyvenvietėse pastatyti nuotekų valymo įrenginius.

Projektui finansuoti skirta 6 473 500,00 litų. 5.502,48 tūkst. litų šios sumos finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis,  647,35 tūkst. litų  – iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir iki 323,68 tūkst. litų – Marijampolės savivaldybės lėšomis.

Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra".

Projektui įgyvendinti pasirašytos trys rangos darbų sutartis

2011 m. liepos 14 d. pasirašyta rangos sutartis dėl 0,77 km vandentiekio ir 1,65 km nuotekų tinklų paklojimo Didvyrių, Žaliosios ir Sūduvos gatvėse, Sasnavos gyvenvietėje. Sutarties vertė – 623.700,00 Lt.  Darbus vykdo rangovas UAB „Sumeda“. Šiuo metu rangovas atliko apie 80 proc. tinklų klojimo darbų.

2011 m. gruodžio 2 d. pasirašyta rangos sutartis dėl 3,2 km vandentiekio ir 5,2 km nuotekų tinklų paklojimo Liepų, Sūduonios, Ūkininkų, Vasaros, Vytauto, Juozapavičiaus, Birutės, Ežero, Kęstučio gatvėse, Liudvinavo gyvenvietėje. Sutarties vertė – 6.347.200,00 Lt. Darbus vykdo rangovas UAB „Sumeda“. Šiuo metu vyksta sutarties derinimas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

2011 m. gruodžio 6 d. pasirašyta rangos sutartis dėl nuotekų valymo įrenginių statybos Igliaukos, Liudvinavo ir Sasnavos gyvenvietėse. Sutarties vertė – 4.433.400,00 Lt.  Darbus vykdo rangovas Per Aarsleff A/S. Rangovas šiuo matu atlieka inžinerinius tyrinėjimus ir projektavimo darbus.

2011 m. rugpjūčio 4 d. pasirašyta projekto statybos techninės priežiūros, projekto administravimo ir viešinimo sutartis su įmone UAB „Grontmij | Carl Bro“. Sutarties vertė 87.500,00 Lt. Techniniai prižiūrėtojai turės tikrinti ir kontroliuoti statinių statybos darbų ir įrenginių montavimo darbų kokybę bei užtikrinti, kad darbai atitiktų brėžinius ir specifikacijas. Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius bei konstrukcijas. Atlikti bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą bei atlikti visas sutartyje numatytas techninės priežiūros funkcijas.

Neabejotina nauda gyventojams

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas, socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, bus užtikrintas nuotekų išvalymas iki ES keliamų reikalavimų. Įgyvendinus projektą bus suteikta galimybė 195 gyventojų pasinaudoti kokybišku geriamojo vandens tiekimu ir 525 gyventojų nuotekų tvarkymu. Pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša. Projektas taip pat prisideda prie LR darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo - efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant sveiko, atitinkančio ES reikalavimus, geriamojo vandens tiekimą Marijampolės rajono gyventojams. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, didins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, didelį rekreacijos potencialą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą. Įgyvendinus projekto uždavinius bus sudaryta galimybė pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms.

Visa informacija, susijusi su projekto įgyvendinimu bus pateikta gyventojams susitikimų su gyventojais metu ir spaudoje. Šiuos susitikimus organizuos UAB „Sūduvos vandenys“ kartu su savivaldybe, rangovais ir techniniais prižiūrėtojais. Apie susitikimų su gyventojais datas ir laiką bus informuojama atskirai savivaldybėje ir Marijampolės r. spaudoje.

 

Informacija atnaujinta: 2011-10-13Bureau Veritas