Untitled Document
ŠUNSKUOSE ĮSIBĖGĖJA VANDENTVARKOS PROJEKTAS

http://www.suduvosvandenys.lt/image/antras.jpgNuo 2014 m. birželio mėnesio prasidėjo nauji vandentvarkos darbai Šunskų miestelyje, Marijampolės savivaldybėje. Darbus organizuoja UAB „Sūduvos vandenys“ kartu su Marijampolės savivaldybės administracija, įgyvendindamos projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje (Šunskuose)“ (projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-029).

Projekto apimtis

Šio projekto apimtyje bus vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šunskų miestelyje.  Iki 2015 m. pabaigos planuojama nutiesti apie 1,2 km vandentiekio tinklų, pakloti apie 5,8 km nuotekų tinklų ir Šunskuose pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius.
Projektui finansuoti skirta apie 3,7 mln. litų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų. Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra". Apie 200 tūkst. litų projektui įgyvendinti skirs ir Marijampolės savivaldybės administracija. 

 

Projektui įgyvendinti pasirašytos visos sutartys

2014 m. birželio mėn. rangovas UAB „Sumeda“ pradėjo naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų bei nuotekų valymo įrenginių projektavimo darbus. Planuojama, kad iki šių metų pabaigos rangovas gaus visus reikiamus leidimus pradėti statybos darbus.

Nuotekų tinklų įrengimas numatytas Šunskų miestelio Užbalių, Dzūkų, Šilo, Naujosios, Beržų, Varpo, Klevų, Miško, Sūduvos, Lauko ir Žvirgždės gatvėse, o vandentiekio tinklų įrengimas numatytas Užbalių, Dzūkų, Šilo ir Varpo gatvėse. Tinklų plėtra yra numatyta būtent tose miestelio gatvių dalyse, kur nėra nuotekų ir vandentiekio tinklų. Nuotekų tinklų plėtra čia svarbi aplinkosauginiu ir visuomenės sveikatos užtikrinimo požiūriais, nes išplėtus nuotekų tinklus bus surenkama ir iki normatyviniais dokumentais nustatytų užterštumo rodiklių išvaloma daugiau Šunskų gyvenvietėje susidarančių buitinių nuotekų, taip sumažinant paviršinių vandenų taršą, pagerinant visuomenės gerbūvio sąlygas bei bendrą aplinkos būklę. Atsisakius nuotekų išgriebimo/ sukaupimo talpų bus sumažinta gruntinio vandens ir Žvirgždės upelio tarša.

Neabejotina nauda gyventojams

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas, socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, bus užtikrintas nuotekų išvalymas iki ES keliamų reikalavimų. Įgyvendinus projektą bus suteikta galimybė 26 gyventojams pasinaudoti kokybišku geriamojo vandens tiekimu ir 354 gyventojams nuotekų tvarkymu. Pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša. Įgyvendinus projekto uždavinius bus sudaryta galimybė pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms.

Visa informacija, susijusi su projekto įgyvendinimu bus pateikta gyventojams susitikimų su gyventojais metu ir spaudoje. Šiuos susitikimus organizuos UAB „Sūduvos vandenys“ kartu su savivaldybe, rangovais ir techniniais prižiūrėtojais. Apie susitikimų su gyventojais datas ir laiką bus informuojama atskirai Marijampolės savivaldybės spaudoje.

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2014-08-27Bureau Veritas